fabric8 API操作ConfigMap

  • 时间:
  • 浏览:0

        ConfigMap用来保存key-value pair配置数据,数据可不上能 在pod容器中挂载. 可不上能 简单理解为Linux系统中的/etc目录,用来存储配置文件的目录。这里以将ConfigMap数据作为容器内配置文件举例. 本例中, ConfigMap挂载到容器后, 其每有两个 item会成为挂载目录下的有两个 文件, key为文件名, 文件内容是key对应的值. 

        查看ConfigMap挂载结果:

        创建Deployment时, 挂载ConfigMap:

        后端操作:

        前台UI如下:

        Ku8ConfigMap实体如下:

        加进去去ConfigMap内容:

        构建对象:

        点击保存, 将键值对数据以map最好的办法传入后台, 构建ConfigMap对象并进行创建: